Regulamin od 1.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Regulamin sklepu internetowego Eureka Pomoce Dydaktyczne

 

§ 1

Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – Anna Skowron, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ASKO Export-Import Anna Skowron, ul. Wilsona 64 lok. 3, 45-429 Opole, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7542517111, REGON: 160291186.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.dydaktyczne.net.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności pomoce dydaktyczne.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 9. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
 4. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (edukacja1@home.pl), telefonicznie pod numerami 77 455 04 84 oraz 663 275 656 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00), faksem (77 455 04 84) pisemnie listem na adres Sprzedawcy oraz za pomocą formularza znajdującego się pod adresem www.dydaktyczne.net/kontakt.
 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 7. Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad.
 8. Ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 9. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 11. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
 12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 13. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie serwisu Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 14. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855, 5564, 5565, 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 15. Postanowienie § 2 ust. 14 Regulaminu nie znajduje zastosowania do postanowień § 1 ust. 4, § 4 ust. 6, § 5 ust. 12 oraz § 8 ust. 2 zdanie trzecie Regulaminu.

§ 3

Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:

1)      za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając stosowny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez funkcję „koszyk”, a następnie postępując zgodnie z dalszymi informacjami umieszczonymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” , a następnie potwierdzając Zamówienie klikając na link zamieszczony w mailu wysłanym do Kupującego,

2)      telefonicznie/faksem na numery przeznaczone do składania Zamówień, dostępne w § 2 ust. 4 Regulaminu,

3)      pocztą elektroniczną (e-mail) na adres: edukacja1@home.pl

2. Po złożeniu Zamówienia poprzez Sklep Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.

3. Składając Zamówienie poprzez Sklep Kupujący w mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia otrzymuje link, którego kliknięcie przez Kupującego jest niezbędnym warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji. Efektem kliknięcia w powyższy link jest wyświetlenie się informacji na stronie Sklepu o potwierdzeniu Zamówienia, tj. przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji i zawarciu umowy sprzedaży Towaru zgodnie z Zamówieniem.

4. Niezbędnym warunkiem złożenia Zamówienia poprzez e-mail, telefon lub faks jest określenie przez Kupującego:

1) rodzaju Towaru oraz określenie cech szczególnych Towaru (jeżeli takowe występują),

2) ilości zamawianych Towarów,

3) pełnych danych adresowych: adresat (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera) oraz adres e-mail lub numer faksu,

4) informacji o formie płatności – za pobraniem lub przelewem,

5) preferowanego sposobu dostawy zamawianych Towarów.

5. Po złożeniu Zamówienia przez Kupującego poprzez e-mail, faks lub telefonicznie, Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail lub faks potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru. Składając Zamówienie poprzez e-mail, faks lub telefonicznie, po otrzymaniu od Sprzedawcy e-maila lub faksu potwierdzającego złożenie Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest wysłać do Sprzedawcy e-mail lub faks zawierający oświadczenie o przyjęciu oferty Sprzedawcy, będący niezbędnym warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji. Efektem otrzymania przez Sprzedawcę maila potwierdzającego jest przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji zawarcie umowy sprzedaży Towaru zgodnie z Zamówieniem. Równoznaczne z oświadczeniem o przyjęciu oferty przez Kupującego jest dokonanie przez niego zapłaty za Towar wraz z kosztami dostawy.

6. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu gdy Zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy skontaktować się ze  Sprzedawcą. Nie uchybia to w żaden sposób prawu konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od wydania Towaru.

7. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy przed dostarczeniem Towaru,

2) przelewem w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Towaru i faktury – tylko w   

przypadku płatności dokonywanych przez jednostki budżetowe, w tym placówki oświatowe,

3) gotówką za pobraniem do rąk kuriera.

Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar wraz z kosztami dostawy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy Sprzedaży, określonego zgodnie z § 3 ust. 3 i 6 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w formularzu). Szacunkowy czas dostarczenia zamówienia wynosi:

 

Sposób dostawy

 

Przelew

Pobranie

Czas dostarczenia

Firma kurierska

25,00 zł

 32,00 zł

 1-3 dni robocze

Firma kurierska
(tablice szkolne, gabloty,
plany lekcji, planery)

 

25,00 zł

 ----------

 7-14 dni robocze

Firma kurierska
(Oświata, przelew 14 dni)

 

25,00 zł

 32,00 zł

 1-3 dni robocze

Koszt dostawy może ulec zwiększeniu w przypadku produktów o niestandardowych gabarytach i/lub większej wadze, o czym Kupujący jest informowany przed zawarciem umowy. Ponadto informacja o kosztach dostawy została umieszczona na stronie głównej Sklepu w zakładce „Koszty dostawy”. Koszty dostawy ponosi Kupujący chyba, że Sprzedawca zaproponuje inaczej.

§ 4

Realizacja Zamówień

1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza albo przy składaniu zamówienia e-mailem, telefonicznie lub faksem prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację Zamówienia).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza rejestracji lub niedostatecznego określenia danych w zamówieniu e-mailem/telefonicznie/faksem Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Jeśli przyjęcia Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

3. W przypadku, gdy Kupujący nie wybrał opcji płatności za całe Zamówienie przed jego realizacją (przelewem), warunkiem przyjęcia do realizacji Zamówienia o wartości powyżej 6000,00 zł jest dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony towar – w wysokości uzgodnionej z Kupującym, nie większej niż 50% wartości Towaru. W przypadku takich Zamówień Sprzedawca może uzgodnić z Kupującym zmianę sposobu płatności i dostawy.

4. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę wynosi średnio do 7 dni roboczych (z wyjątkiem Towarów na indywidualne zamówienie – wówczas termin realizacji Zamówienia jest uzgadniany z Kupującym indywidualnie). Przy płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Do tego czasu należy doliczyć czas niezbędny na dostawę zamówionego Towaru do Kupującego. Informacja o czasie realizacji Zamówienia została umieszczona na stronie głównej Sklepu w zakładce „Czas realizacji zamówienia.

5. Czas dostawy przesyłki kurierem wynosi od 1 do 2 dni roboczych od zrealizowania Zamówienia.

6. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

7. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

8. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.

9. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmę kurierską.

10. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5
Rękojmia i gwarancja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

3. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

8. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

9. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

10. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.

11. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument  gwarancyjny stwierdza inaczej.

12. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

10. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności znajdują się w „Polityce prywatności”.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.dydaktyczne.net (zakładka "Regulamin") i obowiązuje w niniejszej wersji od 1.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,

2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl